Get Adobe Flash player
Thursday, 13th of May 2021
Home INFORMATION Articles NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Subalit talagang mabiyaya ang Diyos. Ang kanyang kahabagan ay napakasagana. Sabi sa 1Juan 1:9 “Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan sapagkat Siya ay matuwid”. Sa kabila ng ating pagdudulot ng kasakitan sa puso ng Diyos ng dahil sa ating mga nagawang mali at kasalanan sa kanya, heto pa din Siya at patuloy na nagpapadama ng pagpapatawad at pagkalinga sa atin, bakit? Dahil sobra tayong mahal ng Diyos special ka sa kanya!

 

Sabi sa 2 Pedro 3:9 “Binibigyan Niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik-loob sa Kanya. Sapagkat hindi Niya nais na kayo’y mapahamak. Isang napakagandang pangako na pwede mong panghawakan. Ganyan ang Diyos, walang katulad ang kanyang pag-ibig, pagpapatawad at pagkalinga sa akin, sa iyo at sa ating lahat.

 

Kaya patuloy at patuloy Siyang nagpapa-ala-ala upang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Ang oras ay ngayon na! Magsisi at ‘wag nang balikan o ulitin pa ang mga mali o kasalanang ginagawa, manapa’y mamuhay sa kalooban ng Diyos, gumawa ng tama at magbigay ng tuwa sa puso ng Panginoon.

 

Kaibigan, dalangin ko na huwag mo sanang makalimutan ang paalalang ito, pagpalain ka ng Panginoon!