Get Adobe Flash player
Thursday, 13th of May 2021
Home INFORMATION Articles NASusulat: KAYANG-KAYA NG DIYOS

NASusulat: KAYANG-KAYA NG DIYOS

By: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Efeso 3:20

“Sa Diyos na makagagawa nang higit kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin”.

Isang bagay na dapat nating ikasiya sa ating buhay tuwina ang malaman na mayroong Diyos na laging tumitingin, nag-iingat, nagpapala at nagpapatawad sa atin. Dahilan upang harapin ang buhay ng may katiyakan na mayroon tayong katulong walang iba kundi ang Diyos.

 

Lumipas na muli ang isang taon, marami ang naganap na sakuna, kalamidad at trahedya. Mga pangyayaring sumusubok sa ating buhay, subalit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na ipnapadama ng Diyos ang kanyang habag at awa. Pinatunayan niya na siya ang may hawak ng lahat. Oo, ng lahat-lahat! Sabi nga sa Biblia; “Ang lahat ng bagay dito sa daigdig ay mawawala, subalit ang Diyos at ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman”.

 

Hindi ka dapat matakot o mangamba sa pagharap mo sa bagong taon ng buhay mo! Nariyan ang Diyos na laging nakahanda na tulungan ka. Ang kailangan lang ay lubusang paniwalaan ang kanyang salita at pangako.

 

“Hindi ka Niya iiwan o pababayaan man”. (Hebreo 13:5)

 

Sa panahon ng problema huwag sabihing: “Diyos ko may malaki akong problema! Sa halip ganito ang dapat mong sabihin, “Hoy problema, mayroon akong MALAKING DIYOS”. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin…lagi mong tatandaan, KAYANG KAYA NG DIYOS!

 

Maligaya at matagumpay na paglalakbay sa buhay sa’yo kaibigan…pagpalain ka palagi ng ating Diyos.

Last Updated (Monday, 18 January 2010 07:55)