Get Adobe Flash player
Monday, 01st of March 2021
Home INFORMATION Articles

Articles


NASusulat: NAIS KONG MALAMAN MO, MAHAL KA NI KRISTO

Ni: Ptr. Joel E. Betis

3Hinamak Siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas Siya ng hirap. Wala man lamang nagtapon ng sulyap sa Kanya. Hindi natin Siya pinansin, para Siyang walang kabuluhan. 4Tiniis Niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas Niya’y parusa sa kanya ng Diyos. 5Dahil sa ating mga kasalanan kaya Siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo Niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. (ISAIAS 53:3-5) 

Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng walang katumbas na pagmamahal sa atin ni Kristo Hesus. Siya na Diyos ay hinubad ang pagiging Diyos. Kusa Niyang binitiwan ang karapatang ito at namuhay na isang alipin. Siya’y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, Siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang “higit sa lahat ng pangalan.” (Filipos 2:6-9) Grabeng pagmamahal! Walang katulad, walang katapat.

Subalit ano ang ating ganti sa kanyang pagmamahal? Siya ay: 1) nababalewala, (sa ‘di pagbibigay oras sa pagsimba) 2) nakakalimutan, (kausapin sa pananalangin at pagbabasa ng Bibliya) 3) hindi pinagkakatiwalaan sa buhay, (sa pagsubok o problema) 4) at paglalagay sa ating isip na ang lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay ay wala siyang maitutulong (hindi niya kaya!)

Aminin man natin o hindi, eto tayo, ganito tayo sa kanya. Lagi at lagi nating sinasaktan ang Kanyang puso. Gayun pa ma’y sadyang Siya’y napakabuti. Sa sinumang tao na sa Kanya ay lalapit, kikilanlin ang Kanyang pagkakamali o kasalanan sabi ng bibilya, tapat ang Diyos at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid (1Juan1:9)

Kaibigan, hindi ko alam kung ano na ang mga kasalanang nagawa mo, pero isa lang ang alam ko, MAPAGMAHAL AT MAPAGPATAWAD ANG DIYOS! Hindi Niya tinititigan at sinusumbat kung anong mga kasalanan ang ginawa mo, ang tinitingnan Niya ay ang puso mo. Pusong handang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Pusong hahanapin ang Diyos at tatawagan!

Kaibigan, hinihintay Niya palagi ang tawag mo, at nais kong malaman mo, MAHAL KA NI KRISTO.

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 

NASusulat: KAYANG-KAYA NG DIYOS

By: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Efeso 3:20

“Sa Diyos na makagagawa nang higit kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin”.

Last Updated (Monday, 18 January 2010 07:55)

Read more...